Particulieren

U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur: 

Telefoon: 0900 – 9274 (normale belkosten)
Fax: +31 20 663 13 31
 

U kunt ook een brief sturen naar:

Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 39247
1090 VC Amsterdam

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. is ontstaan uit de fusie van Koçbank Nederland N.V. (opgericht in 1996) en de voormalige Yapi Kredi Bank Nederland N.V. (opgericht in 2001). Na deze fusie, die op 1 juli 2007 werd afgerond, veranderde Koçbank Nederland N.V. haar naam in Yapı Kredi Bank Nederland N.V. De gefuseerde bank blijft werken onder een volledige bankvergunning die is afgegeven door De Nederlandsche Bank.

Wij hebben geen vestiging op elke hoek van de straat, wat kosten efficiënt werkt. Die kostenbesparingen vindt u terug in ons rentetarief. Bovendien zijn wij een gespecialiseerde bank, wij voeren een beperkt aantal producten. We hebben niet altijd het hoogste tarief, maar onze tarieven zijn compatibel.

De Gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden zijn op 1 november 2009 tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaaleconomische Raad (SER) en zijn voor alle Nederlandse banken hetzelfde.

De voorwaarden van de Euro-Plus producten worden door Yapi Kredi Bank Nederland N.V. opgesteld en zijn dus specifiek op haar en haar producten van toepassing. 

Bij Yapi Kredi Bank Nederland N.V. (YKNV) begrijpen we dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn. Daarom commiteert YKNV zich aan de hoogste standaarden ter bescherming van persoonsgegevensom de fundamentele privacyrechten te beschermen van YKNV’s clienten, medewerkers en iedere andere persoon met wie YKNV in contact staat. In onze privacyverklaring lees je hoe YKNV omgaat met uw persoonsgegevens.

Conform de Wwft bij dienstverlening is elke financiële instelling verplicht de identiteit van een klant vast te stellen voordat zij aan die klant een financiële dienst verleent.

Indien de klant een natuurlijke persoon is en in persoon op een kantoor verschijnt, wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een van de volgende documenten: een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet; een geldig rijbewijs; een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ten bewijze van zijn identiteit en zijn verblijfsrechtelijke positie; een document dat door Onze Minister is aangewezen.

Voor al uw vragen over uw rekeningen bij Yapi Kredi Bank Turkije verwijzen wij u naar de Klantenservice in Turkije. Zij zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: +90 444 0 444.

Het is helaas niet mogelijk om geld op te nemen van uw rekening bij Yapi Kredi Bank Turkije via Yapi Kredi Bank Nederland N.V.

Het is helaas niet mogelijk om geld over te maken vanuit Yapi Kredi Bank Nederland N.V. naar Turkije.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation(GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

 
Basisprincipes


1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels die van toepassing zijn.

2. Doelbinding (finaliteit en proportionaliteit)
Je mag persoonsgegevens enkel verwerken voor je onderzoeksdoel en de verwerking moet redelijk en proportioneel zijn voor het bereiken van het doel van je onderzoek.

3. Minimale gegevensverwerking
Je mag enkel die persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van je onderzoek.

4. Juistheid
De persoonsgegevens die je verwerkt moeten accuraat zijn.

5. Opslagbeperking
De persoonsgegevens die je verwerkt mogen niet langer dan nodig bewaard worden voor je huidig onderzoek of voor mogelijke verdere analyses op de data.

6. Vertrouwelijkheid en integriteit
Je moet als onderzoeker op een confidentiële manier omgaan met persoonsgegevens en de gepaste maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens te garanderen

 
Zelfverantwoordingsplicht
Als algemeen principe geldt daarnaast ook de zelfverantwoordingsplicht.

Hiervoor is het belangrijk om jezelf volgende vragen te stellen: heb ik aan de start van mijn onderzoek de privacyaspecten van mijn onderzoek grondig overwogen en gedocumenteerd, en ben ik in staat om aan te tonen dat ik op een actieve manier verantwoordelijkheid heb genomen om de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier te laten gebeuren? 

Hoe kunnen
we u helpen?