Disclaimer

Op de website van, en beheerd door, Yapi Kredi Bank Nederland N.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

Door het bezoeken van deze website en het gebruiken van de daarop geboden informatie verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend. 

Gebruik van deze website

De op deze website geboden informatie is bedoeld voor algemene doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van enig advies. Indien u gebruik wenst te maken van de geboden informatie zonder verdere verificatie of nader advies, dan zal dit voor eigen rekening en risico plaatsvinden. 

Deze website wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden en kan om deze reden niet instaan voor gebruik vanuit of in andere landen. 

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Echter, Yapi Kredi Bank Nederland N.V. kan juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet garanderen. Tevens kan Yapi Kredi Bank Nederland N.V. niet instaan voor foutloos of ononderbroken functioneren van deze website. 

Misbruik

Gebruik van deze website op zodanige wijze dat de geboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast, het gebruik van andere bezoekers wordt gestoord en/of het functioneren van deze website in gevaar kan worden gebracht, is niet toegestaan. 

Intellectuele eigendom

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. behoudt te allen tijde alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Uitgezonderd het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yapi Kredi Bank Nederland N.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website.Dit geldt onder meer voor:

  • De informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.
  • Het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze website of per e-mail aan Yapi Kredi Bank Nederland N.V. wordt verstuurd of aan u wordt verstuurd.
  • Downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.
  • Defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website.
  • Het verlies van gegevens.
  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
  • De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Yapi Kredi Bank Nederland N.V.

Communicatie middels e-mail

De mogelijkheid bestaat dat e-mailverkeer wordt onderschept of op andere wijze wordt gemanipuleerd door derden. Yapi Kredi Bank Nederland N.V. adviseert om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan ons toe te sturen. Doet u dit toch, dan accepteert u het risico van onderschepping of op andere wijze manipulatie door derden. 

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie, inclusief deze disclaimer, zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. 

Wijzigingen

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

Disclaimer
Hoe kunnen
we u helpen?